• UBND tỉnh: Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND

  Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
 • 12/10/2016
 • UBND tỉnh: Quyết định số 2240/QĐ-UBND

  Về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 các huyện: Ý Yên, Mỹ Lộc, Vụ Bản, Xuân Trường và thành phố Nam Định
 • 10/10/2016
 • UBND tỉnh: Chỉ thị số 13/CT-UBND

  Về việc triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông và phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp
 • 26/10/2016
Trang1