• UBND tỉnh: Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định
 • 20/06/2018
 • UBND tỉnh: Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Nam Định
 • 29/06/2018
 • HĐND tỉnh: Quyết định số 1243/QĐ-UBND

  V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Điều chỉnh điểm quy hoạch phát triển gạch không nung từ xã Trực Chính về xã Trực Thanh, huyện Trực Ninh vào Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
 • 15/06/2018
Trang1