• UBND tỉnh: Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
 • 18/04/2018
 • UBND tỉnh: Quyết định số 759/QĐ-UBND

  Về việc cho phép UBND huyện Hải Hậu thực hiện tiếp kế hoạch sử dụng đất năm 2017 để đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Hải Hậu
 • 12/04/2018
 • UBND tỉnh: Quyết định số 772/QĐ-UBND

  V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 hai bên tuyến đường bộ mới Nam Định - Phủ Lý (đoạn qua địa phận tỉnh Nam Định) đến năm 2015
 • 12/04/2018
 • UBND tỉnh: Quyết định số 830/QĐ-UBND

  V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 hai bên tuyến đường bộ mới Nam Định - Phủ Lý (đoạn qua địa phận tỉnh Nam Định) đến năm 2025
 • 20/04/2018
 • UBND tỉnh: Chỉ thị số 07/CT-UBND

  Về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018
 • 17/04/2018
Trang1