• UBND tỉnh: Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
 • 11/01/2019
 • UBND tỉnh: Quyết định số 02/QĐ-UBND

  Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Xuân Trường
 • 02/01/2019
 • UBND tỉnh: Quyết định số 27/QĐ-UBND

  V/v chuyển chức năng, nhiệm vụ “tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã” từ Sở Nội vụ về Văn phòng UBND tỉnh Nam Định
 • 04/01/2019
 • UBND tỉnh: Quyết định số 39/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • 05/01/2019
 • UBND tỉnh: Quyết định số 47/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • 08/01/2019
 • UBND tỉnh: Quyết định số 164/QĐ-UBND

  Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Lộc
 • 21/01/2019
 • UBND tỉnh: Quyết định số 214/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
 • 24/01/2019
 • UBND tỉnh: Quyết định số 270/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định năm 2018
 • 29/01/2019
Trang1