• UBND tỉnh: Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND

    V/v ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan khác có liên quan
  • 31/08/2016
  • UBND tỉnh: Quyết định số 1708/QĐ-UBND

    Về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Nghĩa Hưng
  • 16/08/2016
Trang1