• HĐND tỉnh: Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định
 • 06/07/2018
 • HĐND tỉnh: Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Nam Định
 • 06/07/2018
 • UBND tỉnh: Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
 • 16/07/2018
 • HĐND tỉnh: Nghị quyết số 07/NQ-HĐND

  Về việc chấp thuận thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng cụm công nghiệp; điều chỉnh nội bộ chỉ tiêu quy hoạch đất cụm công nghiệp trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định và bổ sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nam Định
 • 06/07/2018
 • HĐND tỉnh: Nghị quyết số 03/NQ-HĐND

  Về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, tỉnh Nam Định năm 2018
 • 06/07/2018
 • UBND tỉnh: Quyết định số 1491/QĐ-UBND

  Về việc cho phép UBND huyện Hải Hậu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 để thực hiện dự án xây dựng nhà máy nước sạch tại xã Hải Minh, huyện Hải Hậu
 • 17/07/2018
 • UBND tỉnh: Quyết định số 1492/QĐ-UBND

  Về việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng cụm công nghiệp; điều chỉnh nội bộ chỉ tiêu quy hoạch đất cụm công nghiệp trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định và bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn huyện Nam Trực
 • 17/07/2018
 • UBND tỉnh: Quyết định số 1520/QĐ-UBND

  Về việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng cụm công nghiệp; điều chỉnh nội bộ chỉ tiêu quy hoạch đất cụm công nghiệp trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định và bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn huyện Ý Yên
 • 23/07/2018
Trang1