• UBND tỉnh: Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
 • 03/04/2017
 • UBND tỉnh: Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND

  Quy định mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ
 • 11/04/2017
 • UBND tỉnh: Quyết định số 630/QĐ-UBND

  V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
 • 04/04/2017
 • UBND tỉnh: Quyết định số 673/QĐ-UBND

  Về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • 10/04/2017
Trang1