• UBND tỉnh: Quyết định số 893/QĐ-UBND

    V/v thành lập Tổ công tác thường trực tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014
  • 05/09/2014
  • UBND tỉnh: Chỉ thị số 10/CT-UBND

    Về việc thực hiện Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  • 05/09/2014
Trang1