• UBND tỉnh: Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND

  Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 về việc ủy quyền, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định
 • 07/04/2014
 • UBND tỉnh: Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND

  Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 Về việc quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh( rác thải) trên địa bàn Thành phố Nam Định
 • 07/04/2014
 • UBND tỉnh: Quyết định số 46/QĐ-UBND

  Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 thành lập hội đồng xét công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2013 -2015
 • 07/04/2014
Trang1