• UBND tỉnh: Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND

  V/v Ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm công trình đê điều thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định
 • 05/09/2014
 • UBND tỉnh: Quyết định số 1565/QĐ-UBND

  V/v thành lập Ban chỉ đạo và tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo "Xây dựng bảng giá các loại đất năm 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định"
 • 09/09/2014
 • UBND tỉnh: Quyết định số 1640/QĐ-UBND

  V/v thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025
 • 22/09/2014
Trang1