• HĐND tỉnh: Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND

  Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND Về việc chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc diện thu hồi đất nhưng sử dụng đất trồng lúa thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nam Định
 • 13/10/2014
 • HĐND tỉnh: Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND

  Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND Về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định là đô thị loại IV
 • 13/10/2014
 • UBND tỉnh: Quyết định số 1261/QĐ-UBND

  Quyết định số 1261/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Hội đồng bán nhà ở thuộc SHNN tỉnh Nam Định và tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng bán nhà ở thuộc SHNN tỉnh Nam Định
 • 13/10/2014
 • UBND tỉnh: Quyết định số 1273/QĐ-UBND

  Quyết định số 1273/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định giai đoạn 2010 - 2020
 • 13/10/2014
 • UBND tỉnh: Quyết định số 1281/QĐ-UBND

  Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng thành phố Nam Định trở thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng
 • 13/10/2014
 • UBND tỉnh: Quyết định số 1297/QĐ-UBND

  Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 V.v Giao nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh, thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 13/10/2014
 • UBND tỉnh: Quyết định số 1312/QĐ-UBND

  1312/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 Về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, tỉnh Nam Định
 • 13/10/2014
Trang12