• UBND tỉnh: Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND

  Ban hành quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở áp dụng khi cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nam Định
 • 12/11/2014
 • UBND tỉnh: Quyết định số 2090/QĐ-UBND

  Thành lập Trạm quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản huyện Giao Thuỷ, trực thuộc Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản tỉnh thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 12/11/2014
 • UBND tỉnh: Quyết định số 2091/QĐ-UBND

  Thành lập Trạm quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản huyện Hải Hậu, trực thuộc Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản tỉnh thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 12/11/2014
 • UBND tỉnh: Quyết định số 2092/QĐ-UBND

  Thành lập Trạm quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản huyện Nghĩa Hưng, trực thuộc Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản tỉnh thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 12/11/2014
Trang12