• HĐND tỉnh: Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND

  Về việc chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án không thuộc diện thu hồi đất nhưng chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa vào mục đích khác thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nam Định
 • 14/03/2017
 • HĐND tỉnh: Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND

  Về việc Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định
 • 14/12/2016
 • HĐND tỉnh: Nghị quyết số 34/NQ-HĐND

  Về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017
 • 14/12/2016
 • UBND tỉnh: Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND

  Về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 để xác định giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
 • 29/12/2016
 • UBND tỉnh: Quyết định số 2985/QĐ-UBND

  V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản tại vị trí thửa đất số 275, 277 tờ bản đồ số 14
 • 20/12/2016
 • UBND tỉnh: Quyết định số 3014/QĐ-UBND

  V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản đến năm 2020 tại khu vực xây dựng Khu đô thị thị trấn Gôi
 • 22/12/2016
Trang1