• HĐND tỉnh: Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND

  Về việc thông qua Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 hai bên tuyến đường bộ mới Nam Định - Phủ Lý (đoạn qua địa phận tỉnh Nam Định) đến năm 2025
 • 15/07/2015
 • UBND tỉnh: Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND

  Về việc Quy định giá bán nước sạch do Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Định và Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn Nam Định sản xuất
 • 17/07/2015
 • UBND tỉnh: Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND

  V/v điều chỉnh, bổ sung đơn giá bồi thường, hỗ trợ một số loại tài sản, vật kiến trúc phục vụ công tác GPMB tại Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 của UBND tỉnh Nam Định
 • 28/07/2015
 • UBND tỉnh: Quyết định số 1295/QĐ-UBND

  Về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Mỹ Lộc để thực hiện dự án khu dân cư đô thị tập trung
 • 07/07/2015
 • UBND tỉnh: Quyết định số 1403/QĐ-UBND

  Về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thành phố Nam Định
 • 24/07/2015
 • UBND tỉnh: Quyết định số 1443/QĐ-UBND

  Về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Trực Ninh
 • 31/07/2015
 • UBND tỉnh: Quyết định số 1453/QĐ-UBND

  Về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Trực Ninh để thực hiện dự án phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc bộ (WB6) tại xã Phương Định
 • 31/07/2015
 • UBND tỉnh: Quyết định số 1454/QĐ-UBND

  Về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Xuân Trường để thực hiện dự án phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc bộ (WB6) tại xã Xuân Ngọc
 • 31/07/2015
Trang1