• HĐND tỉnh: Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định
 • 10/07/2017
 • HĐND tỉnh: Nghị quyết số 50/2017/NQ-HĐND

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
 • 10/07/2017
 • HĐND tỉnh: Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương hằng năm; thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp và biểu mẫu các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên
 • 10/07/2017
 • HĐND tỉnh: Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND

  Bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
 • 10/07/2017
 • UBND tỉnh: Quyết định số 17/2017/QĐ-UNBD

  Về việc quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Nam Định
 • 05/07/2017
 • UBND tỉnh: Quyết định số 18/2017/QĐ-UNBD

  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Nam Định
 • 07/07/2017
 • UBND tỉnh: Quyết định số 20/2017/QĐ-UNBD

  Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
 • 21/07/2017
 • UBND tỉnh: Quyết định số 20/2017/QĐ-UNBD

  Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
 • 21/07/2017
 • UBND tỉnh: Quyết định số 1490/QĐ-UNBD

  Về việc điều chỉnh bổ sung mục đích sử dụng cát trong quy hoạch bổ sung khai thác cát trên sông đến năm 2020 thuộc địa phận xã Giao Thiện, huyện Giao Thuỷ
 • 03/07/2017
 • UBND tỉnh: Quyết định số 1590/QĐ-UNBD

  Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực giảm nghèo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
 • 14/07/2017
Trang1