• HĐND tỉnh: Nghị quyết số 04/NQ-HĐND

  Về việc chấp thuận thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng cụm công nghiệp trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định; Bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định
 • 31/05/2019
 • HĐND tỉnh: Nghị quyết số 05/NQ-HĐND

  Về việc hủy bỏ dự án trong danh mục công trình dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định
 • 31/05/2019
 • UBND tỉnh: Chỉ thị số 06/CT-UBND

  Về việc tăng cường củng cố, hoàn thiện và phát triển vững chắc Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Nam Định
 • 09/05/2019
 • UBND tỉnh: Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
 • 06/05/2019
 • UBND tỉnh: Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
 • 23/05/2019
 • UBND tỉnh: Quyết định số 955/QĐ-UBND

  V/v phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới thuộc địa phận 4 xã: Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến - huyện Ý Yên đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5.000)
 • 09/05/2019
Trang12