• UBND tỉnh: Quyết định số 2451/QĐ-UBND

    V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
  • 02/11/2018
Trang1