• HĐND tỉnh: Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND

  Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh Nam Định quản lý từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021
 • 16/12/2015
 • UBND tỉnh: Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh về việc quy định tỷ lệ phân chia các khoản thu cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định
 • 24/12/2015
 • UBND tỉnh: Quyết định số 2679/QĐ-UBND

  Về việc phê duyệt phương án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Xuân Trường, huyện Nghĩa Hưng
 • 11/12/2015
 • UBND tỉnh: Quyết định số 2700/QĐ-UBND

  V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định tại vị trí quy hoạch bến xe thị trấn
 • 11/12/2015
 • UBND tỉnh: Quyết định số 2715/QĐ-UBND

  Về việc đính chính nội dung khoản 5 Điều 8 Quy định về quản lý, vận hành khai thác cầu, đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 01/7/2015 của UBND tỉnh Nam Định
 • 14/12/2015
 • UBND tỉnh: Quyết định số 2789/QĐ-UBND

  Về việc phê duyệt phương án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Nghĩa Hưng, huyện Nam Trực
 • 22/12/2015
 • UBND tỉnh: Quyết định số 2787/QĐ-UBND

  Về việc phê duyệt phương án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Xuân Trường
 • 22/12/2015
 • UBND tỉnh: Quyết định số 2818/QĐ-UBND

  Về việc phê duyệt phương án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Vụ Bản
 • 23/12/2015
 • UBND tỉnh: Quyết định số 2835/QĐ-UBND

  V/v thành lập Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
 • 24/12/2015
Trang1