• UBND tỉnh: Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc quy định mức chi phí đào tạo nghề và mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho người khuyết tật học nghề theo Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ
 • 20/05/2015
 • UBND tỉnh: Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ di chuyển cây trồng đặc thù để lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án xây dựng cầu Tân Phong trên địa bàn thành phố Nam Định
 • 20/05/2015
 • UBND tỉnh: Quyết định số 756/QĐ-UBND

  Quyết định V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu hai bên đường Lê Đức Thọ, thành phố Nam Định tại khu vực các Lô CX-02, TĐC-01
 • 05/05/2015
 • UBND tỉnh: Quyết định số 771/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Nam Trực để thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất hàng may mặc tại xã Đồng Sơn và khu sản xuất dệt may tại xã Nghĩa An
 • 08/05/2015
 • UBND tỉnh: Quyết định số 902/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường nối từ TL490C (Km55+500) đến đê biển, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
 • 25/05/2015
 • UBND tỉnh: Quyết định số Số: 960/QĐ-UBND

  Quyết định V/v giao biên chế quản lý hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ y tế xã, phường, thị trấn và giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập năm 2015
 • 27/05/2015
 • UBND tỉnh: Quyết định số 962/QĐ-UBND

  Quyết định Phê duyệt danh sách các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đóng mới tàu cá vỏ thép theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nam Định (Đợt 2)
 • 27/05/2015
Trang1