• HĐND tỉnh: Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND

    Về việc hủy bỏ một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua; chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác, thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nam Định
  • 07/12/2017
  • UBND tỉnh: Quyết định số 2832/QĐ-UBND

    V/v thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND cấp huyện trên cơ sở tổ chức lại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Dạy nghề
  • 07/12/2017
Trang12