• UBND tỉnh: Chỉ thị số 09/CT-UBND

    V/v đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định
  • 23/08/2017
  • UBND tỉnh: Chỉ thị số 10/CT-UBND

    Về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi, đất đai hành lang bảo vệ đê điều, xả thải vào nguồn nước; quản lý khai thác, vận chuyển, bến bãi tập kết, kinh doanh cát sỏi trên các tuyến sông, cửa biển trên địa bàn tỉnh
  • 23/08/2017
Trang1