• UBND tỉnh: Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND

  Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương cho đối tượng là người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Nam Định
 • 23/02/2017
 • UBND tỉnh: Quyết định số 398/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục “Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành” hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần
 • 03/03/2017
 • UBND tỉnh: Quyết định số 51/QC-UBND-HLHPN

  Phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân và Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp tỉnh Nam Định trong việc thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ
 • 16/05/2017
 • UBND tỉnh: Chỉ thị số 05/CT-UBND

  Về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017
 • 31/03/2017
Trang1