• UBND tỉnh: Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định
 • 10/08/2018
 • UBND tỉnh: Quyết định số 1669/QĐ-UBND

  V/v phê duyệt hủy bỏ quy hoạch xây dựng mới Bến xe trung tâm huyện Vụ Bản trong Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
 • 09/08/2018
 • UBND tỉnh: Quyết định số 1725/QĐ-UBND

  Về việc điều chỉnh mục đích sử dụng cát trong quy hoạch bổ sung khai thác cát trên sông đến năm 2020 thuộc địa phận xã Giao Thiện, huyện Giao Thuỷ
 • 22/11/2018
 • UBND tỉnh: Quyết định số 1749/QĐ-UBND

  Về việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng cụm công nghiệp; điều chỉnh nội bộ chỉ tiêu quy hoạch đất cụm công nghiệp trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định và cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Ý Yên và bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn huyện Ý Yên
 • 17/08/2018
 • UBND tỉnh: Quyết định số 1750/QĐ-UBND

  Về việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng cụm công nghiệp; điều chỉnh nội bộ chỉ tiêu quy hoạch đất cụm công nghiệp trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định và cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Nam Trực và bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn huyện Nam Trực
 • 17/08/2018
 • UBND tỉnh: Quyết định số 1851/QĐ-UBND

  Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết lưới điện trung hạ áp sau các trạm biến áp 110 kV
 • 30/08/2018
Trang1