"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 2340 văn bản
  Quyết định 32/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 28/09/2022 ] [ Hiệu lực: 10/10/2022 ]
  Quyết định 1778/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Thuỷ sản liên vùng, trực thuộc Chi cục Thuỷ sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh N
  [ Ban hành: 27/09/2022 ] [ Hiệu lực: 27/09/2022 ]
  Quyết định 1762/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  V/v phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn các huyện: Ý Yên, Mỹ Lộc và Thành phố Nam Định
  [ Ban hành: 22/09/2022 ] [ Hiệu lực: 22/09/2022 ]
  Chỉ thị 22/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và Công an nhân dân năm 2023
  [ Ban hành: 21/09/2022 ] [ Hiệu lực: 21/09/2022 ]
  Quyết định 1759/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc thành lập Trạm Thuỷ sản liên vùng, trực thuộc Chi cục Thuỷ sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở hợp nhất Trạm Thủy sản vùng 1, Trạm Thuỷ sản vùng 2 và Trạm Thuỷ sản vùng 3
  [ Ban hành: 21/09/2022 ] [ Hiệu lực: 21/09/2022 ]
  Quyết định 1754/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
  [ Ban hành: 21/09/2022 ] [ Hiệu lực: 21/09/2022 ]
  Quyết định 1753/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
  [ Ban hành: 21/09/2022 ] [ Hiệu lực: 21/09/2022 ]
  Quyết định 31/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 20/09/2022 ] [ Hiệu lực: 01/10/2022 ]
  Quyết định 1701/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  v/v ban hành Danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3
  [ Ban hành: 14/09/2022 ] [ Hiệu lực: 14/09/2022 ]
  Quyết định 1678/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 12/09/2022 ] [ Hiệu lực: 12/09/2022 ]
  Quyết định 1664/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  V/v điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án đất giao thông trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ý Yên
  [ Ban hành: 09/09/2022 ] [ Hiệu lực: 09/09/2022 ]
  Quyết định 1662/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  V/v điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án đất giao thông trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hải Hậu
  [ Ban hành: 08/09/2022 ] [ Hiệu lực: 08/09/2022 ]
  Quyết định 30/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  ban hành Bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới làm căn cứ xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 07/09/2022 ] [ Hiệu lực: 20/09/2022 ]
  Quyết định 1660/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
  [ Ban hành: 07/09/2022 ] [ Hiệu lực: 07/09/2022 ]
  Quyết định 1659/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
  [ Ban hành: 06/09/2022 ] [ Hiệu lực: 06/09/2022 ]
  Quyết định 29/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 29/08/2022 ] [ Hiệu lực: 10/09/2022 ]
  Quyết định 1616/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  V/v công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
  [ Ban hành: 29/08/2022 ] [ Hiệu lực: 29/08/2022 ]
  Nghị quyết 97/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 26/08/2022 ] [ Hiệu lực: 26/08/2022 ]
  Nghị quyết 96/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 26/08/2022 ] [ Hiệu lực: 26/08/2022 ]
  Quyết định 28/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 19/08/2022 ] [ Hiệu lực: 01/09/2022 ]
  Quyết định 1537/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  [ Ban hành: 18/08/2022 ] [ Hiệu lực: 18/08/2022 ]
  Quyết định 1474/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 12/08/2022 ] [ Hiệu lực: 12/08/2022 ]
  Quyết định 27/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Nam Định quy định giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sản xuất
  [ Ban hành: 11/08/2022 ] [ Hiệu lực: 22/08/2022 ]
  Quyết định 26/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022
  [ Ban hành: 09/08/2022 ] [ Hiệu lực: 20/08/2022 ]
  Quyết định 25/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
  [ Ban hành: 09/08/2022 ] [ Hiệu lực: 20/08/2022 ]
  Quyết định 24/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  ban hành các tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
  [ Ban hành: 09/08/2022 ] [ Hiệu lực: 20/08/2022 ]
  Quyết định 23/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025
  [ Ban hành: 08/08/2022 ] [ Hiệu lực: 20/08/2022 ]
  Quyết định 22/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 08/08/2022 ] [ Hiệu lực: 20/08/2022 ]
  Quyết định 1344/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Thành lập Cụm công nghiệp Tân Thịnh huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 28/07/2022 ] [ Hiệu lực: 28/07/2022 ]
  Quyết định 21/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quy định quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 27/07/2022 ] [ Hiệu lực: 10/08/2022 ]