"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 2560 văn bản
  Quyết định 1718/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
  [ Ban hành: 30/08/2023 ] [ Hiệu lực: 30/08/2023 ]
  Quyết định 1717/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ trong lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
  [ Ban hành: 30/08/2023 ] [ Hiệu lực: 30/08/2023 ]
  Nghị quyết 99/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  V/v giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thành phố của tỉnh Nam Định năm 2023
  [ Ban hành: 29/08/2023 ] [ Hiệu lực: 29/08/2023 ]
  Nghị quyết 98/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  V/v giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước, phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, các tổ chức Hội của tỉnh Nam Định năm 2023
  [ Ban hành: 29/08/2023 ] [ Hiệu lực: 29/08/2023 ]
  Nghị quyết 97/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định nội dung chi, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 29/08/2023 ] [ Hiệu lực: 08/09/2023 ]
  Quyết định 1704/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc thành lập Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Nam Định, trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Nam Định và chuyển chức năng, nhiệm vụ giám định pháp y của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định về Trung tâm Giám định Y khoa- Pháp y tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 28/08/2023 ] [ Hiệu lực: 28/08/2023 ]
  Quyết định 1701/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
  [ Ban hành: 28/08/2023 ] [ Hiệu lực: 28/08/2023 ]
  Quyết định 1689/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  v/v công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
  [ Ban hành: 28/08/2023 ] [ Hiệu lực: 28/08/2023 ]
  Quyết định 1688/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
  [ Ban hành: 28/08/2023 ] [ Hiệu lực: 28/08/2023 ]
  Quyết định 1686/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc ủy quyền quản lý và thực hiện việc tiếp nhận khai báo, thẩm định an toàn, cấp giấy phép, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế và cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 28/08/2023 ] [ Hiệu lực: 28/08/2023 ]
  Quyết định 1664/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
  [ Ban hành: 24/08/2023 ] [ Hiệu lực: 24/08/2023 ]
  Quyết định 1663/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực ưu đãi đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN
  [ Ban hành: 24/08/2023 ] [ Hiệu lực: 24/08/2023 ]
  Quyết định 1654/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đến năm 2030
  [ Ban hành: 22/08/2023 ] [ Hiệu lực: 22/08/2023 ]
  Quyết định 1634/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  V/v phê duyệt bổ dung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 18/08/2023 ] [ Hiệu lực: 18/08/2023 ]
  Quyết định 1621/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
  [ Ban hành: 17/08/2023 ] [ Hiệu lực: 17/08/2023 ]
  Quyết định 1617/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
  [ Ban hành: 17/08/2023 ] [ Hiệu lực: 17/08/2023 ]
  Quyết định 1616/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
  [ Ban hành: 17/08/2023 ] [ Hiệu lực: 17/08/2023 ]
  Quyết định 1615/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT
  [ Ban hành: 17/08/2023 ] [ Hiệu lực: 17/08/2023 ]
  Quyết định 1614/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
  [ Ban hành: 17/08/2023 ] [ Hiệu lực: 17/08/2023 ]
  Quyết định 1605/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc thành lập Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 16/08/2023 ] [ Hiệu lực: 16/08/2023 ]
  Quyết định 1586/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc bãi bỏ Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh Nam Định ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 15/08/2023 ] [ Hiệu lực: 15/08/2023 ]
  Quyết định 1568/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường học đạt chuẩn Quốc gia
  [ Ban hành: 15/08/2023 ] [ Hiệu lực: 15/08/2023 ]
  Quyết định 1554/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 10/08/2023 ] [ Hiệu lực: 10/08/2023 ]
  Quyết định 1549/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung trong lĩnh vực y tế (trừ thuốc) thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 10/08/2023 ] [ Hiệu lực: 10/08/2023 ]
  Quyết định 1546/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện
  [ Ban hành: 10/08/2023 ] [ Hiệu lực: 10/08/2023 ]
  Quyết định 1545/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  v/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
  [ Ban hành: 10/08/2023 ] [ Hiệu lực: 10/08/2023 ]
  Quyết định 25/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 08/08/2023 ] [ Hiệu lực: 20/08/2023 ]
  Quyết định 24/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  ban hành Bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, thống kê, thư viện thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 02/08/2023 ] [ Hiệu lực: 12/08/2023 ]
  Quyết định 23/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 28/07/2023 ] [ Hiệu lực: 10/08/2023 ]
  Quyết định 22/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ ngân sách đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ ngân sách đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý
  [ Ban hành: 28/07/2023 ] [ Hiệu lực: 10/08/2023 ]