"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 2421 văn bản
  Quyết định 384/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
  [ Ban hành: 28/02/2023 ] [ Hiệu lực: 28/02/2023 ]
  Quyết định 356/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  [ Ban hành: 24/02/2023 ] [ Hiệu lực: 24/02/2023 ]
  Quyết định 349/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  V/v đính chính mã loại đất tại vị trí khu đất dự kiến thực hiện dự án nhà ở xã hội Bãi Viên trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 22/02/2023 ] [ Hiệu lực: 22/02/2023 ]
  Quyết định 333/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 21/02/2023 ] [ Hiệu lực: 21/02/2023 ]
  Quyết định 273/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT
  [ Ban hành: 14/02/2023 ] [ Hiệu lực: 14/02/2023 ]
  Quyết định 05/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 14/02/2023 ] [ Hiệu lực: 01/03/2023 ]
  Quyết định 04/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 14/02/2023 ] [ Hiệu lực: 25/02/2023 ]
  Quyết định 257/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh Nam Định V/v mở rộng Cụm công nghiệp tập trung Đồng Côi, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực
  [ Ban hành: 10/02/2023 ] [ Hiệu lực: 10/02/2023 ]
  Quyết định 03/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành quy định khu vực, địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa, đường biển trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 01/02/2023 ] [ Hiệu lực: 15/02/2023 ]
  Quyết định 195/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Nam Định năm 2023
  [ Ban hành: 30/01/2023 ] [ Hiệu lực: 30/01/2023 ]
  Quyết định 02/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
  [ Ban hành: 18/01/2023 ] [ Hiệu lực: 01/02/2023 ]
  Quyết định 01/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định, ban hành kèm theo Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 18/01/2023 ] [ Hiệu lực: 01/02/2023 ]
  Quyết định 152/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2022
  [ Ban hành: 16/01/2023 ] [ Hiệu lực: 16/01/2023 ]
  Quyết định 141/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 13/01/2023 ] [ Hiệu lực: 13/01/2023 ]
  Quyết định 140/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  [ Ban hành: 13/01/2023 ] [ Hiệu lực: 13/01/2023 ]
  Quyết định 139/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  [ Ban hành: 13/01/2023 ] [ Hiệu lực: 13/01/2023 ]
  Quyết định 138/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
  [ Ban hành: 13/01/2023 ] [ Hiệu lực: 13/01/2023 ]
  Quyết định 116/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023
  [ Ban hành: 12/01/2023 ] [ Hiệu lực: 12/01/2023 ]
  Quyết định 111/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  V/v phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 12/01/2023 ] [ Hiệu lực: 12/01/2023 ]
  Quyết định 95/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt hủy bỏ danh mục công trình được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất sau 3 năm chưa thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nam Trực
  [ Ban hành: 10/01/2023 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
  Quyết định 66/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Giao Thủy
  [ Ban hành: 06/01/2023 ] [ Hiệu lực: 06/01/2023 ]
  Quyết định 65/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Nam Định
  [ Ban hành: 06/01/2023 ] [ Hiệu lực: 06/01/2023 ]
  Quyết định 64/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt hủy bỏ danh mục công trình được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất sau 3 năm chưa thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Mỹ Lộc
  [ Ban hành: 06/01/2023 ] [ Hiệu lực: 06/01/2023 ]
  Quyết định 63/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt hủy bỏ danh mục công trình được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất sau 3 năm chưa thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vụ Bản
  [ Ban hành: 06/01/2023 ] [ Hiệu lực: 06/01/2023 ]
  Quyết định 62/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, năm 2022
  [ Ban hành: 06/01/2023 ] [ Hiệu lực: 06/01/2023 ]
  Quyết định 55/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nghĩa Hưng
  [ Ban hành: 06/01/2023 ] [ Hiệu lực: 06/01/2023 ]
  Quyết định 41/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Xuân Trường
  [ Ban hành: 06/01/2023 ] [ Hiệu lực: 06/01/2023 ]
  Quyết định 25/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 2896/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế thuỷ sản và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
  [ Ban hành: 06/01/2023 ] [ Hiệu lực: 06/01/2023 ]
  Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023
  [ Ban hành: 03/01/2023 ] [ Hiệu lực: 03/01/2023 ]
  Quyết định 43/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 29/12/2022 ] [ Hiệu lực: 15/01/2023 ]