"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 2262 văn bản
  Quyết định 12/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 29/04/2022 ] [ Hiệu lực: 10/05/2022 ]
  Quyết định 11/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 28/04/2022 ] [ Hiệu lực: 10/05/2022 ]
  Quyết định 10/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  ban hành Bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới làm căn cứ xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 27/04/2022 ] [ Hiệu lực: 10/05/2022 ]
  Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 06/05/2022 ]
  Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 06/05/2022 ]
  Nghị quyết 11/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  V/v bổ sung quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030
  [ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 26/04/2022 ]
  Nghị quyết 09/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  V/v chấp thuận bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 26/04/2022 ]
  Quyết định 09/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  ban hành Quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 15/05/2022 ]
  Nghị quyết 08/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  V/v chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 26/04/2022 ]
  Quyết định 08/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
  [ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 15/05/2022 ]
  Nghị quyết 07/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về chấp thuận danh mục các dự án bố trí vốn ngân sách địa phương quá thời gian quy định chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025
  [ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 26/04/2022 ]
  Nghị quyết 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  V/v phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, các tổ chức Hội của tỉnh Nam Định năm 2022
  [ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 26/04/2022 ]
  Quyết định 777/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
  [ Ban hành: 25/04/2022 ] [ Hiệu lực: 25/04/2022 ]
  Quyết định 07/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 25/04/2022 ] [ Hiệu lực: 10/05/2022 ]
  Quyết định 768/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
  [ Ban hành: 22/04/2022 ] [ Hiệu lực: 22/04/2022 ]
  Quyết định 767/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện
  [ Ban hành: 22/04/2022 ] [ Hiệu lực: 22/04/2022 ]
  Quyết định 06/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi là thuỷ sản phục vụ công tác giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 22/04/2022 ] [ Hiệu lực: 02/05/2022 ]
  Quyết định 726/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, thực hiện thẩm định, kiểm tra việc cấp, cấp đổi, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền UBND tỉnh
  [ Ban hành: 15/04/2022 ] [ Hiệu lực: 15/04/2022 ]
  Quyết định 720/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội
  [ Ban hành: 14/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/04/2022 ]
  Quyết định 718/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  [ Ban hành: 14/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/04/2022 ]
  Quyết định 05/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 13/04/2022 ] [ Hiệu lực: 25/04/2022 ]
  Quyết định 698/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Xuân Thủy, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  [ Ban hành: 12/04/2022 ] [ Hiệu lực: 12/04/2022 ]
  Quyết định 697/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Cảng cá Nam Định, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  [ Ban hành: 12/04/2022 ] [ Hiệu lực: 12/04/2022 ]
  Quyết định 696/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ địa chính,trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
  [ Ban hành: 12/04/2022 ] [ Hiệu lực: 12/04/2022 ]
  Quyết định 695/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông, trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  [ Ban hành: 12/04/2022 ] [ Hiệu lực: 12/04/2022 ]
  Quyết định 694/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc bãi bỏ Quyết định số 2714/QĐ-UBND ngày 24/11/2016, Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 và một số nội dung của Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của UBND tỉnh
  [ Ban hành: 12/04/2022 ] [ Hiệu lực: 12/04/2022 ]
  Quyết định 672/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
  [ Ban hành: 05/04/2022 ] [ Hiệu lực: 05/04/2022 ]
  Quyết định 671/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Nam Định, thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  [ Ban hành: 05/04/2022 ] [ Hiệu lực: 05/04/2022 ]
  Quyết định 670/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 1700/2004/QĐ-UB ngày 28/7/2004 của UBND tỉnh Nam Định về việc thành lập Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
  [ Ban hành: 05/04/2022 ] [ Hiệu lực: 05/04/2022 ]
  Quyết định 669/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh Nam Định, thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  [ Ban hành: 05/04/2022 ] [ Hiệu lực: 05/04/2022 ]