"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 2781 văn bản
  Quyết định 763/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  V/v thay đổi về quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Xuân Trường
  [ Ban hành: 15/04/2024 ] [ Hiệu lực: 15/04/2024 ]
  Quyết định 758/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  [ Ban hành: 15/04/2024 ] [ Hiệu lực: 15/04/2024 ]
  Quyết định 755/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc bãi bỏ Điều 2, Điều 3 Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển hạ tầng và Tư vấn đầu tư Khu công nghiệp tỉnh Nam Định, trên cơ sở tổ chức lại Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp và Trung tâm Tư vấn hỗ trợ đầu tư khu công nghiệp, thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 12/04/2024 ] [ Hiệu lực: 12/04/2024 ]
  Quyết định 752/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển hạ tầng và Tư vấn đầu tư khu công nghiệp tỉnh Nam Định, trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 12/04/2024 ] [ Hiệu lực: 12/04/2024 ]
  Quyết định 751/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  [ Ban hành: 12/04/2024 ] [ Hiệu lực: 12/04/2024 ]
  Quyết định 08/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục công lập do tỉnh Nam Định quản lý
  [ Ban hành: 12/04/2024 ] [ Hiệu lực: 25/04/2024 ]
  Quyết định 724/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
  [ Ban hành: 11/04/2024 ] [ Hiệu lực: 11/04/2024 ]
  Quyết định 723/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
  [ Ban hành: 11/04/2024 ] [ Hiệu lực: 11/04/2024 ]
  Quyết định 705/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  V/v cho phép thành lập Văn phòng công chứng
  [ Ban hành: 10/04/2024 ] [ Hiệu lực: 10/04/2024 ]
  Quyết định 07/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 10/04/2024 ] [ Hiệu lực: 25/04/2024 ]
  Quyết định 688/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện
  [ Ban hành: 09/04/2024 ] [ Hiệu lực: 09/04/2024 ]
  Nghị quyết 31/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc chấp thuận bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 09/04/2024 ] [ Hiệu lực: 09/04/2024 ]
  Nghị quyết 30/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 09/04/2024 ] [ Hiệu lực: 09/04/2024 ]
  Quyết định 647/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  [ Ban hành: 02/04/2024 ] [ Hiệu lực: 02/04/2024 ]
  Quyết định 634/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  v/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
  [ Ban hành: 02/04/2024 ] [ Hiệu lực: 02/04/2024 ]
  Quyết định 629/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2023
  [ Ban hành: 01/04/2024 ] [ Hiệu lực: 01/04/2024 ]
  Quyết định 06/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 29/03/2024 ] [ Hiệu lực: 10/04/2024 ]
  Quyết định 600/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc đính chính địa điểm và thay đổi về quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trực Ninh
  [ Ban hành: 28/03/2024 ] [ Hiệu lực: 28/03/2024 ]
  Quyết định 590/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
  [ Ban hành: 27/03/2024 ] [ Hiệu lực: 27/03/2024 ]
  Quyết định 558/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
  [ Ban hành: 22/03/2024 ] [ Hiệu lực: 22/03/2024 ]
  Quyết định 555/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024 - 2025
  [ Ban hành: 22/03/2024 ] [ Hiệu lực: 22/03/2024 ]
  Quyết định 554/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  v/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
  [ Ban hành: 22/03/2024 ] [ Hiệu lực: 22/03/2024 ]
  Quyết định 553/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc thay đổi quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nam Trực
  [ Ban hành: 22/03/2024 ] [ Hiệu lực: 22/03/2024 ]
  Quyết định 551/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc
  [ Ban hành: 22/03/2024 ] [ Hiệu lực: 22/03/2024 ]
  Quyết định 550/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thành phố Nam Định
  [ Ban hành: 22/03/2024 ] [ Hiệu lực: 22/03/2024 ]
  Quyết định 549/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Vụ Bản
  [ Ban hành: 22/03/2024 ] [ Hiệu lực: 22/03/2024 ]
  Quyết định 548/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Ý Yên
  [ Ban hành: 22/03/2024 ] [ Hiệu lực: 22/03/2024 ]
  Quyết định 547/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hưng
  [ Ban hành: 22/03/2024 ] [ Hiệu lực: 22/03/2024 ]
  Quyết định 546/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Nam Trực
  [ Ban hành: 22/03/2024 ] [ Hiệu lực: 22/03/2024 ]
  Quyết định 545/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh
  [ Ban hành: 22/03/2024 ] [ Hiệu lực: 22/03/2024 ]