"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2020Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 1957 văn bản
  Quyết định 1/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định V/v ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết nuôi con có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 14/01/2021 ] [ Hiệu lực: 01/02/2021 ]
  Quyết định 87/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
  [ Ban hành: 13/01/2021 ] [ Hiệu lực: 13/01/2021 ]
  Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Chỉ thị V/v tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2021
  [ Ban hành: 13/01/2021 ] [ Hiệu lực: 13/01/2021 ]
  Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Chỉ thị Về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn
  [ Ban hành: 12/01/2021 ] [ Hiệu lực: 12/01/2021 ]
  Quyết định 7/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định V/v phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Yên Dương, huyện Ý Yên
  [ Ban hành: 06/01/2021 ] [ Hiệu lực: 06/01/2021 ]
  Quyết định 3165/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nước sạch và VSMTNT thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
  [ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 31/12/2020 ]
  Quyết định 3155/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống cây trồng thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
  [ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 31/12/2020 ]
  Quyết định 3154/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định V/v thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Xuân Trường
  [ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 31/12/2020 ]
  Quyết định 3150/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định Về việc ban hành Đề án kiện toàn Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp tỉnh Nam Định đến năm 2025
  [ Ban hành: 30/12/2020 ] [ Hiệu lực: 30/12/2020 ]
  Quyết định 3148/QĐ_UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống gia súc, gia cầm thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
  [ Ban hành: 30/12/2020 ] [ Hiệu lực: 30/12/2020 ]
  Quyết định 3147/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống thủy hải sản, thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
  [ Ban hành: 30/12/2020 ] [ Hiệu lực: 30/12/2020 ]
  Quyết định 3143/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định Thành lập Trung tâm lưu trữ tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 30/12/2020 ] [ Hiệu lực: 30/12/2020 ]
  Chỉ thị 13/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Chỉ thị Về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021
  [ Ban hành: 30/12/2020 ] [ Hiệu lực: 30/12/2020 ]
  Quyết định 31/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 29/12/2020 ] [ Hiệu lực: 09/01/2021 ]
  Quyết định 3119/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
  [ Ban hành: 29/12/2020 ] [ Hiệu lực: 29/12/2020 ]
  Quyết định 30/2020/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 25/12/2020 ] [ Hiệu lực: 10/01/2021 ]
  Quyết định 3074/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định Về cơ cấu tổ chức, bộ máy Sở Nội vụ tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 24/12/2020 ] [ Hiệu lực: 24/12/2020 ]
  Chỉ thị 12/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Chỉ thị Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
  [ Ban hành: 24/12/2020 ] [ Hiệu lực: 24/12/2020 ]
  Quyết định 3073/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định Về việc cho phép thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hội Người mù, thuộc Hội Người mù tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 23/12/2020 ] [ Hiệu lực: 23/12/2020 ]
  Quyết định 3072/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2021
  [ Ban hành: 23/12/2020 ] [ Hiệu lực: 23/12/2020 ]
  Chỉ thị 11/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Chỉ thị Thực hiện nhiệm vụ Biên phòng năm 2021
  [ Ban hành: 15/12/2020 ] [ Hiệu lực: 15/12/2020 ]
  Quyết định 2951/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.
  [ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 09/12/2020 ]
  Quyết định 2946/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện
  [ Ban hành: 09/12/2020 ] [ Hiệu lực: 09/12/2020 ]
  Nghị quyết 62/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết Về việc thông qua cập nhật thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình , dự án đất quốc phòng trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
  Nghị quyết 61/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết Về việc chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
  Nghị quyết 60/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung phân bổ nguồn vốn vay kinh phí sự nghiệp và kế hoạch vốn vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại năm 2020
  [ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
  Nghị quyết 59/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết Về kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 đến hết năm 2021
  [ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
  Nghị quyết 58/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 ban hành kèm theoNghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
  Nghị quyết 57/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
  Nghị quyết 56/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Nghị quyết Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Nam Định
  [ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]