"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quy chế Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
46/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phụ lục kem theo QĐ 46/2019/QĐ-UBND (tiếp theo)
Quyết định 1718/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
[ Ban hành: 30/08/2023 ] [ Hiệu lực: 30/08/2023 ]
Quyết định 1717/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ trong lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
[ Ban hành: 30/08/2023 ] [ Hiệu lực: 30/08/2023 ]
Nghị quyết 97/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định nội dung chi, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 29/08/2023 ] [ Hiệu lực: 08/09/2023 ]
Nghị quyết 99/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thành phố của tỉnh Nam Định năm 2023
[ Ban hành: 29/08/2023 ] [ Hiệu lực: 29/08/2023 ]
Nghị quyết 98/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước, phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, các tổ chức Hội của tỉnh Nam Định năm 2023
[ Ban hành: 29/08/2023 ] [ Hiệu lực: 29/08/2023 ]
Quyết định 1704/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thành lập Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Nam Định, trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Nam Định và chuyển chức năng, nhiệm vụ giám định pháp y của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định về Trung tâm Giám định Y khoa- Pháp y tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 28/08/2023 ] [ Hiệu lực: 28/08/2023 ]
Quyết định 1701/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận và cấp Bằng công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
[ Ban hành: 28/08/2023 ] [ Hiệu lực: 28/08/2023 ]
Quyết định 1689/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
[ Ban hành: 28/08/2023 ] [ Hiệu lực: 28/08/2023 ]
Quyết định 1688/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
[ Ban hành: 28/08/2023 ] [ Hiệu lực: 28/08/2023 ]
Quyết định 1686/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ủy quyền quản lý và thực hiện việc tiếp nhận khai báo, thẩm định an toàn, cấp giấy phép, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế và cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 28/08/2023 ] [ Hiệu lực: 28/08/2023 ]
Quyết định 1664/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
[ Ban hành: 24/08/2023 ] [ Hiệu lực: 24/08/2023 ]
Quyết định 1663/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực ưu đãi đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN
[ Ban hành: 24/08/2023 ] [ Hiệu lực: 24/08/2023 ]
Quyết định 1654/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đến năm 2030
[ Ban hành: 22/08/2023 ] [ Hiệu lực: 22/08/2023 ]