"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quy chế Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
46/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phụ lục kem theo QĐ 46/2019/QĐ-UBND (tiếp theo)
Quyết định 65/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 30/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/01/2022 ]
Chỉ thị 48/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2022
[ Ban hành: 28/12/2021 ] [ Hiệu lực: 28/12/2021 ]
Quyết định 64/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng nhà làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 27/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/01/2022 ]
Quyết định 63/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 24/12/2021 ] [ Hiệu lực: 05/01/2022 ]
Quyết định 2825/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v thành lập Khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 23/12/2021 ] [ Hiệu lực: 23/12/2021 ]
Quyết định 62/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 03/01/2022 ]
Quyết định 2770/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2022
[ Ban hành: 17/12/2021 ] [ Hiệu lực: 17/12/2021 ]
Quyết định 61/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt do Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Phú Thủy, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường sản xuất
[ Ban hành: 16/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định 60/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt do Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tiến Dũng, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường sản xuất
[ Ban hành: 16/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định 59/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt do Công trình cấp nước sạch xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường sản xuất
[ Ban hành: 16/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định 58/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt do Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường sản xuất
[ Ban hành: 16/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định 57/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt do Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh sản xuất
[ Ban hành: 16/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định 56/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sản xuất
[ Ban hành: 16/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]