"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quy chế Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
46/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phụ lục kem theo QĐ 46/2019/QĐ-UBND (tiếp theo)
Quyết định 1/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định V/v ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết nuôi con có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 14/01/2021 ] [ Hiệu lực: 01/02/2021 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị V/v tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2021
[ Ban hành: 13/01/2021 ] [ Hiệu lực: 13/01/2021 ]
Quyết định 87/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
[ Ban hành: 13/01/2021 ] [ Hiệu lực: 13/01/2021 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị Về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn
[ Ban hành: 12/01/2021 ] [ Hiệu lực: 12/01/2021 ]
Quyết định 7/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định V/v phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Yên Dương, huyện Ý Yên
[ Ban hành: 06/01/2021 ] [ Hiệu lực: 06/01/2021 ]
Quyết định 3154/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định V/v thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Xuân Trường
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 31/12/2020 ]
Quyết định 3155/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống cây trồng thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 31/12/2020 ]
Quyết định 3165/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nước sạch và VSMTNT thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
[ Ban hành: 31/12/2020 ] [ Hiệu lực: 31/12/2020 ]
Chỉ thị 13/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chỉ thị Về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021
[ Ban hành: 30/12/2020 ] [ Hiệu lực: 30/12/2020 ]
Quyết định 3143/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định Thành lập Trung tâm lưu trữ tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 30/12/2020 ] [ Hiệu lực: 30/12/2020 ]
Quyết định 3147/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống thủy hải sản, thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
[ Ban hành: 30/12/2020 ] [ Hiệu lực: 30/12/2020 ]
Quyết định 3148/QĐ_UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống gia súc, gia cầm thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
[ Ban hành: 30/12/2020 ] [ Hiệu lực: 30/12/2020 ]
Quyết định 3150/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quyết định Về việc ban hành Đề án kiện toàn Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp tỉnh Nam Định đến năm 2025
[ Ban hành: 30/12/2020 ] [ Hiệu lực: 30/12/2020 ]