"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quy chế Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
46/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phụ lục kem theo QĐ 46/2019/QĐ-UBND (tiếp theo)
Quyết định 284/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
[ Ban hành: 30/01/2024 ] [ Hiệu lực: 30/01/2024 ]
Quyết định 283/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
[ Ban hành: 30/01/2024 ] [ Hiệu lực: 30/01/2024 ]
Quyết định 271/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
[ Ban hành: 29/01/2024 ] [ Hiệu lực: 29/01/2024 ]
Quyết định 270/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện
[ Ban hành: 29/01/2024 ] [ Hiệu lực: 29/01/2024 ]
Quyết định 238/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 25/01/2024 ] [ Hiệu lực: 25/01/2024 ]
Quyết định 228/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
[ Ban hành: 25/01/2024 ] [ Hiệu lực: 25/01/2024 ]
Quyết định 227/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
[ Ban hành: 25/01/2024 ] [ Hiệu lực: 25/01/2024 ]
Quyết định 226/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
[ Ban hành: 25/01/2024 ] [ Hiệu lực: 25/01/2024 ]
Quyết định 225/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
[ Ban hành: 25/01/2024 ] [ Hiệu lực: 25/01/2024 ]
Quyết định 188/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v thay đổi về quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2023 và phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án thuộc Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hải Hậu
[ Ban hành: 23/01/2024 ] [ Hiệu lực: 23/01/2024 ]
Quyết định 185/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v hủy bỏ danh mục công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Nghĩa Hưng
[ Ban hành: 23/01/2024 ] [ Hiệu lực: 23/01/2024 ]
Quyết định 184/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Nam Định
[ Ban hành: 23/01/2024 ] [ Hiệu lực: 23/01/2024 ]
Quyết định 183/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 23/01/2024 ] [ Hiệu lực: 23/01/2024 ]