"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quy chế Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
46/2019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phụ lục kem theo QĐ 46/2019/QĐ-UBND (tiếp theo)
Quyết định 32/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 28/09/2022 ] [ Hiệu lực: 10/10/2022 ]
Quyết định 1778/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Thuỷ sản liên vùng, trực thuộc Chi cục Thuỷ sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh N
[ Ban hành: 27/09/2022 ] [ Hiệu lực: 27/09/2022 ]
Quyết định 1762/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn các huyện: Ý Yên, Mỹ Lộc và Thành phố Nam Định
[ Ban hành: 22/09/2022 ] [ Hiệu lực: 22/09/2022 ]
Quyết định 1759/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thành lập Trạm Thuỷ sản liên vùng, trực thuộc Chi cục Thuỷ sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở hợp nhất Trạm Thủy sản vùng 1, Trạm Thuỷ sản vùng 2 và Trạm Thuỷ sản vùng 3
[ Ban hành: 21/09/2022 ] [ Hiệu lực: 21/09/2022 ]
Quyết định 1754/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
[ Ban hành: 21/09/2022 ] [ Hiệu lực: 21/09/2022 ]
Quyết định 1753/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
[ Ban hành: 21/09/2022 ] [ Hiệu lực: 21/09/2022 ]
Chỉ thị 22/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và Công an nhân dân năm 2023
[ Ban hành: 21/09/2022 ] [ Hiệu lực: 21/09/2022 ]
Quyết định 31/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 20/09/2022 ] [ Hiệu lực: 01/10/2022 ]
Quyết định 1701/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v ban hành Danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3
[ Ban hành: 14/09/2022 ] [ Hiệu lực: 14/09/2022 ]
Quyết định 1678/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 12/09/2022 ] [ Hiệu lực: 12/09/2022 ]
Quyết định 1664/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án đất giao thông trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ý Yên
[ Ban hành: 09/09/2022 ] [ Hiệu lực: 09/09/2022 ]
Quyết định 1662/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án đất giao thông trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hải Hậu
[ Ban hành: 08/09/2022 ] [ Hiệu lực: 08/09/2022 ]
Quyết định 30/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới làm căn cứ xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 07/09/2022 ] [ Hiệu lực: 20/09/2022 ]