"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quy chế Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản Quyết định
Tổng số: văn bản

Quyết định 284/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
[ Ban hành: 30/01/2024 ] [ Hiệu lực: 30/01/2024 ]
Quyết định 283/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
[ Ban hành: 30/01/2024 ] [ Hiệu lực: 30/01/2024 ]
Quyết định 271/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
[ Ban hành: 29/01/2024 ] [ Hiệu lực: 29/01/2024 ]
Quyết định 270/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện
[ Ban hành: 29/01/2024 ] [ Hiệu lực: 29/01/2024 ]
Quyết định 238/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 25/01/2024 ] [ Hiệu lực: 25/01/2024 ]
Quyết định 228/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
[ Ban hành: 25/01/2024 ] [ Hiệu lực: 25/01/2024 ]
Quyết định 227/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
[ Ban hành: 25/01/2024 ] [ Hiệu lực: 25/01/2024 ]
Quyết định 226/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
[ Ban hành: 25/01/2024 ] [ Hiệu lực: 25/01/2024 ]
Quyết định 225/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
[ Ban hành: 25/01/2024 ] [ Hiệu lực: 25/01/2024 ]
Quyết định 188/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v thay đổi về quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2023 và phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án thuộc Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hải Hậu
[ Ban hành: 23/01/2024 ] [ Hiệu lực: 23/01/2024 ]
Quyết định 185/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v hủy bỏ danh mục công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Nghĩa Hưng
[ Ban hành: 23/01/2024 ] [ Hiệu lực: 23/01/2024 ]
Quyết định 184/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Nam Định
[ Ban hành: 23/01/2024 ] [ Hiệu lực: 23/01/2024 ]
Quyết định 183/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 23/01/2024 ] [ Hiệu lực: 23/01/2024 ]
Quyết định 164/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đến năm 2030 (tỷ lệ 1/5.000)
[ Ban hành: 19/01/2024 ] [ Hiệu lực: 19/01/2024 ]
Quyết định 163/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đến năm 2030 (tỷ lệ 1/5.000)
[ Ban hành: 19/01/2024 ] [ Hiệu lực: 19/01/2024 ]
Quyết định 159/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
[ Ban hành: 19/01/2024 ] [ Hiệu lực: 19/01/2024 ]
Quyết định 158/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
[ Ban hành: 19/01/2024 ] [ Hiệu lực: 19/01/2024 ]
Quyết định 141/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v hủy bỏ danh mục công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Trực Ninh
[ Ban hành: 18/01/2024 ] [ Hiệu lực: 18/01/2024 ]
Quyết định 140/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v hủy bỏ danh mục công trình, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ý Yên
[ Ban hành: 18/01/2024 ] [ Hiệu lực: 18/01/2024 ]
Quyết định 139/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v hủy bỏ danh mục công trình, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Xuân Trường
[ Ban hành: 18/01/2024 ] [ Hiệu lực: 18/01/2024 ]
Quyết định 138/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT
[ Ban hành: 18/01/2024 ] [ Hiệu lực: 18/01/2024 ]
Quyết định 137/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công, lĩnh vực trẻ em thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
[ Ban hành: 18/01/2024 ] [ Hiệu lực: 18/01/2024 ]
Quyết định 136/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
v/v công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã
[ Ban hành: 18/01/2024 ] [ Hiệu lực: 18/01/2024 ]
Quyết định 131/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v phê duyệt hủy bỏ danh mục công trình được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Nam Trực
[ Ban hành: 17/01/2024 ] [ Hiệu lực: 17/01/2024 ]
Quyết định 128/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v phê duyệt hủy bỏ danh mục công trình được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất sau 3 năm chưa thực hiện và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Giao Thủy
[ Ban hành: 16/01/2024 ] [ Hiệu lực: 16/01/2024 ]
Quyết định 125/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v đính chính loại đất, diện tích trong danh mục các công trình, dự án thuộc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trực Ninh
[ Ban hành: 16/01/2024 ] [ Hiệu lực: 16/01/2024 ]
Quyết định 02/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm của các đơn vị dự toán ở địa phương
[ Ban hành: 15/01/2024 ] [ Hiệu lực: 25/02/2024 ]
Quyết định 106/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Vụ Bản
[ Ban hành: 15/01/2024 ] [ Hiệu lực: 15/01/2024 ]
Quyết định 105/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Hải Hậu
[ Ban hành: 15/01/2024 ] [ Hiệu lực: 15/01/2024 ]
Quyết định 104/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Mỹ Lộc
[ Ban hành: 15/01/2024 ] [ Hiệu lực: 15/01/2024 ]