"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quy chế Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản Quyết định
Tổng số: văn bản

Quyết định 65/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 30/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/01/2022 ]
Quyết định 64/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng nhà làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 27/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/01/2022 ]
Quyết định 63/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 24/12/2021 ] [ Hiệu lực: 05/01/2022 ]
Quyết định 2825/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v thành lập Khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 23/12/2021 ] [ Hiệu lực: 23/12/2021 ]
Quyết định 62/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 03/01/2022 ]
Quyết định 2770/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2022
[ Ban hành: 17/12/2021 ] [ Hiệu lực: 17/12/2021 ]
Quyết định 61/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt do Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Phú Thủy, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường sản xuất
[ Ban hành: 16/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định 60/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt do Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tiến Dũng, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường sản xuất
[ Ban hành: 16/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định 59/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt do Công trình cấp nước sạch xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường sản xuất
[ Ban hành: 16/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định 58/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt do Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường sản xuất
[ Ban hành: 16/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định 57/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt do Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh sản xuất
[ Ban hành: 16/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định 56/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sản xuất
[ Ban hành: 16/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định 2762/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2022
[ Ban hành: 16/12/2021 ] [ Hiệu lực: 16/12/2021 ]
Quyết định 2761/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố công khai quyết toán ngân sách tỉnh Nam Định năm 2020
[ Ban hành: 16/12/2021 ] [ Hiệu lực: 16/12/2021 ]
Quyết định 55/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hđc) làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 15/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Quyết định 2704/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 13/12/2021 ] [ Hiệu lực: 13/12/2021 ]
Quyết định 2697/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Nam Định, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 13/12/2021 ] [ Hiệu lực: 13/12/2021 ]
Quyết định 2696/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 13/12/2021 ] [ Hiệu lực: 13/12/2021 ]
Quyết định 2665/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/12/2021 ]
Quyết định 2664/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng phát triển công nghệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/12/2021 ]
Quyết định 54/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 08/12/2021 ] [ Hiệu lực: 20/12/2021 ]
Quyết định 53/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, thuộc Sở Y tế
[ Ban hành: 08/12/2021 ] [ Hiệu lực: 20/12/2021 ]
Quyết định 2635/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thành lập Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Điều tra và Đánh giá tài nguyên môi trường biển
[ Ban hành: 07/12/2021 ] [ Hiệu lực: 07/12/2021 ]
Quyết định 2624/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thành lập Trung tâm Ứng dụng phát triển công nghệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Ứng dụng phát triển công nghệ môi trường thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường
[ Ban hành: 06/12/2021 ] [ Hiệu lực: 06/12/2021 ]
Quyết định 52/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 30/11/2021 ] [ Hiệu lực: 15/12/2021 ]
Quyết định 2565/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025
[ Ban hành: 29/11/2021 ] [ Hiệu lực: 29/11/2021 ]
Quyết định 51/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định về hỗ trợ đối với hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
[ Ban hành: 26/11/2021 ] [ Hiệu lực: 26/11/2021 ]
Quyết định 2539/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
[ Ban hành: 26/11/2021 ] [ Hiệu lực: 26/11/2021 ]
Quyết định 50/2021/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 23/11/2021 ] [ Hiệu lực: 05/12/2021 ]
Quyết định 2516/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 22/11/2021 ] [ Hiệu lực: 22/11/2021 ]