"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quy chế Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản Quy chế
Tổng số: văn bản

Quy chế 04/QC-UBND-UBMTTQ [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy chế Phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong công tác, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về phòng, chống tham nhũng.
[ Ban hành: 05/10/2020 ] [ Hiệu lực: 05/10/2020 ]