"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quy chế Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản Nghị quyết
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 97/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 26/08/2022 ] [ Hiệu lực: 26/08/2022 ]
Nghị quyết 96/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 26/08/2022 ] [ Hiệu lực: 26/08/2022 ]
Nghị quyết 84/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 06/07/2022 ] [ Hiệu lực: 16/07/2022 ]
Nghị quyết 83/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 06/07/2022 ] [ Hiệu lực: 13/07/2022 ]
Nghị quyết 82/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập do tỉnh Nam Định quản lý
[ Ban hành: 06/07/2022 ] [ Hiệu lực: 16/07/2022 ]
Nghị quyết 81/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 06/07/2022 ] [ Hiệu lực: 16/07/2022 ]
Nghị quyết 80/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức thu, chế độ thi, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 06/07/2022 ] [ Hiệu lực: 16/07/2022 ]
Nghị quyết 79/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 06/07/2022 ] [ Hiệu lực: 16/07/2022 ]
Nghị quyết 78/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khac thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 06/07/2022 ] [ Hiệu lực: 01/08/2022 ]
Nghị quyết 77/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học, công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 06/07/2022 ] [ Hiệu lực: 13/07/2022 ]
Nghị quyết 76/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức có bằng tốt nghiệp sau đại học
[ Ban hành: 06/07/2022 ] [ Hiệu lực: 01/08/2022 ]
Nghị quyết 71/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức và phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 06/07/2022 ] [ Hiệu lực: 16/07/2022 ]
Nghị quyết 70/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định nguyên tắc, định mức và phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gian đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 06/07/2022 ] [ Hiệu lực: 16/07/2022 ]
Nghị quyết 68/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 05/07/2022 ] [ Hiệu lực: 05/07/2022 ]
Nghị quyết 56/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
[ Ban hành: 17/06/2022 ] [ Hiệu lực: 17/06/2022 ]
Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 06/05/2022 ]
Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 06/05/2022 ]
Nghị quyết 11/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v bổ sung quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030
[ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 26/04/2022 ]
Nghị quyết 09/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v chấp thuận bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 26/04/2022 ]
Nghị quyết 08/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 26/04/2022 ]
Nghị quyết 07/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chấp thuận danh mục các dự án bố trí vốn ngân sách địa phương quá thời gian quy định chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025
[ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 26/04/2022 ]
Nghị quyết 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, các tổ chức Hội của tỉnh Nam Định năm 2022
[ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 26/04/2022 ]
Nghị quyết 98/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 02/12/2021 ] [ Hiệu lực: 12/12/2021 ]
Nghị quyết 68/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 02/12/2021 ] [ Hiệu lực: 12/12/2021 ] [ Hết hiệu lực: 31/12/2022 ]
Nghị quyết 67/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân điều trị tại bệnh viện tâm thần và bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 02/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết 66/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 02/12/2021 ] [ Hiệu lực: 12/12/2021 ]
Nghị quyết 65/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 02/12/2021 ] [ Hiệu lực: 12/12/2021 ]
Nghị quyết 63/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v sắp xếp, sáp nhật, đổi tên thôn (xóm) tổ phân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn (xóm), tổ dân phố dôi dư sau sáp nhật, đổi tên thôn (xóm) tổ phân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 02/12/2021 ] [ Hiệu lực: 12/12/2021 ]
Nghị quyết 56/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về định mức, nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 02/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết 54/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành định mức, tiêu chí phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025
[ Ban hành: 02/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]