"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quy chế Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản Nghị quyết
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 115/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức thu, miễn thu một số Phí, Lệ phí cho tổ chức, cá nhân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 03/11/2023 ] [ Hiệu lực: 13/11/2023 ]
Nghị quyết 114/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định định mức lập dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 03/11/2023 ] [ Hiệu lực: 13/11/2023 ]
Nghị quyết 117/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v chấp thuận điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đấ trồng lúa sang mục đích khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 03/11/2023 ] [ Hiệu lực: 03/11/2023 ]
Nghị quyết 116/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v chấp thuận điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 03/11/2023 ] [ Hiệu lực: 03/11/2023 ]
Nghị quyết 27/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 15/09/2023 ] [ Hiệu lực: 01/10/2023 ]
Nghị quyết 97/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định nội dung chi, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 29/08/2023 ] [ Hiệu lực: 08/09/2023 ]
Nghị quyết 99/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thành phố của tỉnh Nam Định năm 2023
[ Ban hành: 29/08/2023 ] [ Hiệu lực: 29/08/2023 ]
Nghị quyết 98/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước, phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, các tổ chức Hội của tỉnh Nam Định năm 2023
[ Ban hành: 29/08/2023 ] [ Hiệu lực: 29/08/2023 ]
Nghị quyết 73/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, định mức và phương án phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Nghị quyết số 70/2022/NQ- HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 24/07/2023 ]
Nghị quyết 74/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định định mức chi ngân sách nhà nước, nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết, phương án sản xuất trong các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2015, trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 13/08/2023 ]
Nghị quyết 75/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 01/08/2023 ]
Nghị quyết 76/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập; mức thù lao hàng tháng đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ các đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 24/07/2023 ]
Nghị quyết 77/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em khuyết tật còn khả năng tiếp thu nghề tại Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 24/07/2023 ]
Nghị quyết 78/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua Bảng giá đất điều chỉnh và hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 13/08/2023 ] [ Hết hiệu lực: 31/12/2024 ]
Nghị quyết 79/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấp thuận hủy bỏ một số công trình, dự án; điều chỉnh và bổ sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 14/07/2023 ]
Nghị quyết 80/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấp thuận bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 14/07/2023 ]
Nghị quyết 72/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấp thuận hủy bỏ công trình, dự án; điều chỉnh và bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 20/05/2023 ] [ Hiệu lực: 20/05/2023 ]
Nghị quyết 71/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấp thuận hủy bỏ một số công trình, dự án; điều chỉnh và bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 20/05/2023 ] [ Hiệu lực: 20/05/2023 ]
Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 24/04/2023 ] [ Hiệu lực: 24/04/2023 ]
Nghị quyết 17/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kéo dài thời kỳ quy hoạch khai thác cát trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020 đến khi quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng cát
[ Ban hành: 24/04/2023 ] [ Hiệu lực: 04/05/2023 ]
Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 24/04/2023 ] [ Hiệu lực: 04/05/2023 ]
Nghị quyết 11/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập do tỉnh Nam Định quản lý
[ Ban hành: 24/04/2023 ] [ Hiệu lực: 24/04/2023 ]
Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức phân bổ, nội dung chi, mức chi phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông
[ Ban hành: 24/04/2023 ] [ Hiệu lực: 04/05/2023 ]
Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 24/04/2023 ] [ Hiệu lực: 04/05/2023 ]
Nghị quyết 19/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấp thuận hủy bỏ danh mục công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 24/04/2023 ] [ Hiệu lực: 24/04/2023 ]
Nghị quyết 18/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấp thuận danh mục công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 24/04/2023 ] [ Hiệu lực: 24/04/2023 ]
Nghị quyết 08/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v tạm giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước; tạm phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, các tổ chức Hội của tỉnh Nam Định năm 2023; phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2022-2023
[ Ban hành: 24/04/2023 ] [ Hiệu lực: 24/04/2023 ]
Nghị quyết 112/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất thuốc phiện bằng thuốc thay thế và mức hỗ trợ đối với một số đối tượng chính sách tự nguyện tham gia điều trị nghiện trong các cơ sở điều trị tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Nghị quyết 111/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/2019/NQ-HĐND ngày 26/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]
Nghị quyết 106/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục, trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động; giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có KCN tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 01/01/2023 ]