"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quy chế Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản Nghị quyết
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 50/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh và kế hoạch đầu tư công tỉnh Nam Định năm 2021
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
Nghị quyết 51/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2019
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
Nghị quyết 52/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 2021
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
Nghị quyết 53/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn (xóm), tổ dân phố và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 54/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Quy định mức phụ cấp hằng tháng đối với Thôn đội trưởng, mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân tỉnh Nam Định khi thực hiện nhiệm vụ
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 55/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Ban hành quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2020 ]
Nghị quyết 56/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 57/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 58/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 ban hành kèm theoNghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 59/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Về kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 đến hết năm 2021
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 01/01/2021 ]
Nghị quyết 60/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung phân bổ nguồn vốn vay kinh phí sự nghiệp và kế hoạch vốn vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại năm 2020
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
Nghị quyết 61/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Về việc chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
Nghị quyết 62/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Về việc thông qua cập nhật thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình , dự án đất quốc phòng trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 08/12/2020 ] [ Hiệu lực: 08/12/2020 ]
Nghị quyết 34/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Về việc điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại năm 2020
[ Ban hành: 31/08/2020 ] [ Hiệu lực: 31/08/2020 ]
Nghị quyết 35/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết V/v chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 31/08/2020 ] [ Hiệu lực: 31/08/2020 ]
Nghị quyết 36/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Hồng, huyện Nam Trực
[ Ban hành: 31/08/2020 ] [ Hiệu lực: 31/08/2020 ]
Nghị quyết 37/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Về việc chấp thuận chủ trương Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định (trên cơ sở điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa quy mô 700 giường tỉnh Nam Định cũ)
[ Ban hành: 31/08/2020 ] [ Hiệu lực: 31/08/2020 ]
Nghị quyết 26/NQ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 2020
[ Ban hành: 10/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
Nghị quyết 27/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết V/v thông qua thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án đất, KCN, đất cụm công nghiệp, đất y tế trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định; Điều chỉnh giảm diện tích và hủy bỏ một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua; Chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt điều chỉnh....
[ Ban hành: 10/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
Nghị quyết 28/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
[ Ban hành: 10/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
Nghị quyết 29/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Về việc chấp thuận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
[ Ban hành: 10/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
Nghị quyết 30/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Về việc chấp thuận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 10/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
Nghị quyết 31/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu dân cư tập trung xóm 5, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc
[ Ban hành: 10/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
Nghị quyết 32/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp một số đoạn đê xung yếu trên tuyến đê sông tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 10/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
Nghị quyết 33/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
[ Ban hành: 10/07/2020 ] [ Hiệu lực: 10/07/2020 ]
Nghị quyết 13/2020/NQ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Quy định miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nam Định do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
[ Ban hành: 29/04/2020 ] [ Hiệu lực: 11/05/2020 ]
Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2020 - 2025
[ Ban hành: 17/04/2020 ] [ Hiệu lực: 17/04/2020 ]
Nghị quyết 6/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2020
[ Ban hành: 17/04/2020 ] [ Hiệu lực: 17/04/2020 ]
Nghị quyết 7/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 17/04/2020 ] [ Hiệu lực: 17/04/2020 ]
Nghị quyết 8/2020/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Nghị quyết Quy định hỗ trợ đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025 từ nguồn ngân sách tỉnh
[ Ban hành: 17/04/2020 ] [ Hiệu lực: 24/04/2020 ]