"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm không rõ
CƠ QUAN BAN HÀNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quy chế Quyết định
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản Nghị quyết
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 06/05/2022 ]
Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 06/05/2022 ]
Nghị quyết 11/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v bổ sung quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030
[ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 26/04/2022 ]
Nghị quyết 09/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v chấp thuận bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 26/04/2022 ]
Nghị quyết 08/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 26/04/2022 ]
Nghị quyết 07/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chấp thuận danh mục các dự án bố trí vốn ngân sách địa phương quá thời gian quy định chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025
[ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 26/04/2022 ]
Nghị quyết 03/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, các tổ chức Hội của tỉnh Nam Định năm 2022
[ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 26/04/2022 ]
Nghị quyết 98/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 02/12/2021 ] [ Hiệu lực: 12/12/2021 ]
Nghị quyết 68/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 02/12/2021 ] [ Hiệu lực: 12/12/2021 ] [ Hết hiệu lực: 31/12/2022 ]
Nghị quyết 67/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân điều trị tại bệnh viện tâm thần và bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 02/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết 66/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 02/12/2021 ] [ Hiệu lực: 12/12/2021 ]
Nghị quyết 65/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 02/12/2021 ] [ Hiệu lực: 12/12/2021 ]
Nghị quyết 63/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v sắp xếp, sáp nhật, đổi tên thôn (xóm) tổ phân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn (xóm), tổ dân phố dôi dư sau sáp nhật, đổi tên thôn (xóm) tổ phân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 02/12/2021 ] [ Hiệu lực: 12/12/2021 ]
Nghị quyết 56/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về định mức, nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 02/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết 54/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành định mức, tiêu chí phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025
[ Ban hành: 02/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết 53/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025
[ Ban hành: 02/12/2021 ] [ Hiệu lực: 01/01/2022 ]
Nghị quyết 62/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022
[ Ban hành: 02/12/2021 ] [ Hiệu lực: 02/12/2021 ]
Nghị quyết 61/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v chấp thuận danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ sang mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 02/12/2021 ] [ Hiệu lực: 02/12/2021 ]
Nghị quyết 60/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 02/12/2021 ] [ Hiệu lực: 02/12/2021 ]
Nghị quyết 59/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v phê duyệt tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2020
[ Ban hành: 02/12/2021 ] [ Hiệu lực: 02/12/2021 ]
Nghị quyết 58/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh và kế hoạch đầu tư công tỉnh Nam Định năm 2022
[ Ban hành: 02/12/2021 ] [ Hiệu lực: 02/12/2021 ]
Nghị quyết 57/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2022
[ Ban hành: 02/12/2021 ] [ Hiệu lực: 02/12/2021 ]
Nghị quyết 55/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025
[ Ban hành: 02/12/2021 ] [ Hiệu lực: 02/12/2021 ]
Nghị quyết 44/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê khai thác và xử lý đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 25/10/2021 ] [ Hiệu lực: 05/11/2021 ]
Nghị quyết 43/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 25/10/2021 ] [ Hiệu lực: 05/11/2021 ]
Nghị quyết 41/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 021-2026
[ Ban hành: 25/10/2021 ] [ Hiệu lực: 05/11/2021 ]
Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 17/07/2021 ] [ Hiệu lực: 27/07/2021 ]
Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập do tỉnh Nam Định quản lý
[ Ban hành: 17/07/2021 ] [ Hiệu lực: 27/07/2021 ]
Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Nam Định đến hết năm học 2021-2022
[ Ban hành: 17/07/2021 ] [ Hiệu lực: 27/07/2021 ]
Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Nam Định
[ Ban hành: 17/07/2021 ] [ Hiệu lực: 27/07/2021 ]